Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Work & Travel     FAQ Sheet: About the Summer Work/Travel Program     Fee     Job & Location     Pay     Refund     Work and Travel USA     Apply     Gallery  
 ค่าธรรมเนียมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมกับ Step การชำระ
   
ชำระค่า Additional service จำนวน 6,000 บาท (Non-refundable) 
    ค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการ เพื่อวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  ค่ายื่นเอกสารให้กับองค์กรต่างประเทศพิจารณาเพื่อเตรียมยื่นขอเอกสาร DS – 2019
    ค่าบริการการจัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA
    บริการและช่วยเหลือในการเตรียมยื่นเอกสารขอวีซ่า ประเภท J-1
    ค่าจัดการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับ 
      วัฒนธรรมและกฎระเบียบของโครงการ
    ค่าบริการ การบริการช่วยเหลือเรื่อง Tax Refund หลักจากสิ้นสุดโครงการ
ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 73,900.-บาท  จำนวน 650 USD ( Refundable )
    ค่าเข้าร่วมโครงการและจองงาน
    ค่าส่งเอกสารด่วนข้ามประเทศ
    ค่าดำเนินการ ประสานงานระหว่างประเทศ
    ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์ DS2019
    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดโครงการ โดยบริษัทประกันของประเทศสหรัฐอเมริกา
    ค่าจัดหาสถานที่ทำงานโดยองค์กรต่างประเทศ (Placement Fee)
    ค่าดำเนินการจัดหาที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา (ยังไม่รวมค่าที่พัก)
ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศอเมริกา (Sevis fee) จำนวน 1,200.- บาท
และ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่า (J-1) จำนวน 9,500.- บาท
    ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสถานฑูตอเมริกา,ค่าจองวันสัมภาษณ์, ค่าซองไปรษณีย์
ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ( 3,000.-บาท ) + ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยประมาณ 30,000 – 50,000 บาท
    เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการที่ให้ Worantex จัดหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกให้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวช่วงแรกที่ต้องติดตัวไป สำหรับค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและค่าที่พัก ประมาณ 500 - 1,000 USD
ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ค่าธรรมเนียมขอ DS-2019 ใหม่ 150 USD ในกรณี DS-2019 หาย
 รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม
รอบที่ 1 ชำระค่า Additional service จำนวน 6,000.- บาท เพื่อยื่นเอกสารให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณาเอกสาร DS – 2019 ชำระทันทีหลังผ่านการสัมภาษณ์กับ Worantex
รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 73,900.-บาท * ชำระได้ก่อนสัมภาษณ์กับองค์กรต่างประเทศ
รอบที่ 3 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศอเมริกา (Sevis fee) และ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่า (J-1) 9,500.-บาท จะเรียกเก็บก่อนการยื่นวีซ่า ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี
    ค่าประกันที่พัก จะแจ้งจำนวนที่แน่นอนให้ทราบภายหลัง หากนายจ้างหรือองค์กรต่างประเทศเรียกเก็บ
    ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 3,000.-บาท ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี
    ชำระค่าตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วัน หลังจากผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า กับสถานฑูตอเมริกา เรียบร้อยแล้ว
  หมายเหตุ : *การชำระเงินต้องชำระภายใน 7 วันหลังจากที่มีการสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือองค์กรระหว่างประเทศ หากนักศึกษา ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรอบที่ 2 ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะสละสิทธ์ใน การเข้าร่วมโครงการทันที 
วิธีการชำระค่าโครงการ Work and Travel
1. ชำระผ่าน Worantex SCB Bill Payment
  น้องๆ สามารถ Download แบบฟอร์ม การชำระเงิน (Bill Payment) จาก https://www.worantex.com แล้วนำไปชำระได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยน้องๆ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น(Worantex รับภาระค่าธรรมเนียมแทนน้องๆ)
Download แบบฟอร์ม Worantex SCB Bill Payment ได้ที่นี่  
2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร
  น้องๆ สามารถโอนเงินชำระค่าโครงการ, ค่าธรรมเนียม VISA, ค่าตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ ดังนี้.-
 
ธนาคาร  สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
 

BBL

ย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง

ออมทรัพย์

009-0-20-88-77

Kanit Tonpho

K-Bank

ย่อยถนนรามคำแหง

ออมทรัพย์

736-2-6-111-77

Kanit Tonpho

SCB

ย่อย มศว.องครักษ์

ออมทรัพย์

283-2000-13-9

kanit Tonpho

3. ชำระด้วยบัตรเครดิต 
  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเลขที่ Invoice เพื่อเข้าสู่ระบบชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
  หมายเหตุ : *การชำระด้วยบัตรเครดิต เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Worantex กำหนด
4. การชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
   โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเลขที่ Invoice เพื่อเข้าสู่ระบบชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
 การขอคืนค่าใช้จ่าย
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากจัดทำ DS-2019 แล้ว จะได้รับเงินคืนค่าโครงการ 650 USD
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการ หลังจากวีซ่าอนุมัติแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จะได้รับเงินคืนค่าโครงการทั้งหมด 650 $ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามที่องค์กรต่างประเทศกำหนด
 

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ(Registration) 350.-บาท และค่า Additionnal Service 3,000.-บาท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน**

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.