Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Work & Travel     คำถามที่พบบ่อยในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ( จากเว็บไซต์ ของสถานทูตอเมริกัน ในประเทศไทย)     Fee     Job & Location     ค่าธรรมเนียมโครงการ     การขอคืนค่าโครงการ     ประเมินความพร้อมตนเองก่อนสมัคร     สมัครออนไลน์     ภาพประทับใจ   

 

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดทัวร์พม่า 

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดทัวร์ญี่ปุ่น
 

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดทัวร์ฮ่องกง
 

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ได้รับรางวัล มาตรฐานทัวร์ระดับดี 
จากกรมการท่องเที่ยว
 
 
ลักษณะของโครงการ Work and Travel in USA
หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
ครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่
*ช่วงเวลาอาจปรับเปลี่ยน ตามการปิดภาคเรียน ที่มีการกำหนดใหม่ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ทำงานและดำเนินชีวิต
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในระบบอเมริกัน จากประสบการณ์ในช่วงเวลาทำงาน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในระหว่างการทำงาน
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีสถานภาพโสด และมีสัญชาติไทย
อายุระหว่าง 18 - 26 ปี
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 หรือ ระดับปริญญาโท (ในระหว่างเข้าร่วมโครงการยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา) ทั้งนี้ นักศึกษาจากต่างประเทศ ที่มาศึกษาในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
ข้อมูลสถานที่ทำงาน
สำหรับสถานที่ทำงานที่นิยมเปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ ที่ทำการเป็นฤดูกาล งานที่มีลักษณะลำลอง (Casual job) หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาทำงานเป็นการชั่วคราว (Seasonal service job) เช่น งานในสวนสนุก (Theme park), อุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ (National park) สถานที่พักผ่อน (Resort), โรงแรม (Hotel), และร้านค้า (Merchandiser) โดยตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่ทำงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป อาทิ เช่น

งานในสวนสนุก (Theme park) ได้แก่ Food Service / Game Operator / Ride Operator / Merchandise / Ground Area Host & Hostess (พนักงานทำความสะอาด)
  
งานในอุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ (National park), สถานที่พักผ่อน (Resort),โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Merchandiser) เป็นงานในสายการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เช่น Front Desk / Food Service / Merchandise/ House Keeping / Kitchen / Server

  
งานในร้านอาหาร (Fast Food / Food Plaza / Restaurants) มักได้รับตำแหน่งเป็น Crew staff บางสถานที่ทำงานอาจจะจัดตำแหน่งงาน และแจ้งให้นักศึกษาทราบได้เลยเมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่บางสถานที่ทำงานจะแจ้งตำแหน่งงานให้นักศึกษาเมื่อเดินทางไปถึง และหลังจากที่เข้าสัมภาษณ์กับหัวหน้างาน(Supervisor) อีกครั้ง หรืออาจมีการคัดเลือกซ้ำอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
  

ดู Site งาน Up Date สำหรับ Work & Travel  in USA   

ดูประสบการณ์ดีๆ จากนักศึกษาที่เคยเดินทางไปร่วมโครงการกับเรา   

รวมภาพถ่ายจากผู้เคยเดินทางไปร่วมโครงการกับเรา 

ลักษณะที่พักอาศัย
นายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ซึ่งที่พักมีหลากหลายประเภทให้เลือก อาทิ เช่น Apartment, Share House, Home Stay, Dormitory โดยที่นักศึกษาจะชำระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งมักจะเป็นราคาที่ถูกกว่าปกติ
 
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการ Work & Travel in USA
ค่าตอบแทนในการทำงาน USD 6 – USD 10 ต่อชั่วโมง ไม่รวมค่าล่วงเวลา, ทิป, ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และข้อตกลงของนายจ้าง ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน สิ่งสำคัญที่สุดคือได้รับประสบการณ์จริง จากการทำงานจริง ที่อยู่นอกหนือจากในห้องเรียน ได้เรียนรู้วิธีกลยุทธ์ และระบบการทำงานจริง นักศึกษายังจะได้รับ Certificate จากองค์กรต่างประเทศ และยังได้ท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง......
 
 
การเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA

ลำดับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
 1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษา รับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ: ก่อนการสมัคร ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างถ่องแท้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องแจ้งอีเมลกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก
 2. ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ: โดยชำระเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท
 3. กรุณาใส่จุดทศนิยมในจำนวนเงินที่โอน แล้วทำการเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมโครงการในใบโอนเงิน จากนั้น Scan หรือถ่ายรูป ส่งมาที่ education@worantex.com หรือ LINE ID : @Weducation
 4. สมัครเข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ: โดยยึดการสัมภาษณ์เป็นหลัก ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องสามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้โดยการใช้ภาษาอังกฤษ หลักจากสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการทดสอบจะทราบระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ว่าสามารถเลือกไปเข้าร่วมโครงการที่ไหนได้บ้าง
 5. ดำเนินการขอ Passport: หากผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่มี Passport สามารถดำเนินการได้ทันที โดยชื่อและนามสกุล จะต้องตรงกับเอกสารต่าง ๆ อาทิ เช่น ใบ Transcript และ หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
 6. ชำระค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ก่อนรับการสัมภาษณ์กับตัวแทนนายจ้าง
 7. ส่งชุดเอกสารเพื่อขอเอกสารสิทธิ์ DS-2019 สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 8. เข้ารับการสัมภาษณ์จากตัวแทนสถานที่เข้าร่วมโครงการ หรือ ตัวแทนองค์กรในการออกเอกสารสิทธิ์ DS-2019 : โดยผู้เข้าร่วมโครงการอาจพบกับตัวแทนต่างๆ โดยตรงที่ประเทศไทย หรืออาจสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype
 9. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ : หลังการสัมภาษณ์กับตัวแทนนายจ้างไม่เกิน 5 วัน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 10. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา : โปรดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ และชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า ค่า Sevis, ค่า Pin และ ค่าบริการต่าง ๆ ตามที่สถานทูตกำหนด พร้อมชำระค่ามัดจำค่าตั๋วเครื่องบิน
 11. บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา : โดยกรอกวีซ่า Online และการทำการนัดเวลาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
 12. บริษัทฯ แจ้งถึงเวลาการเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่ากับสถานทูตสหรัฐอเมริกา : ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หรือแต่งกายด้วยชุดนิสิต-นักศึกษาของแต่ละสถาบัน และไปถึงสถานทูตก่อนเวลานัดประมาณ 30 นาที
 13. สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดส่ง Passport พร้อม Visa J-1 : กลับมาให้บริษัท
 14. ชำระค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือ พร้อมชำระค่ามัดจำที่พัก : บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบกำหนดระยะเวลาชำระอีกครั้ง
 15. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง : บริษัทฯ จะแจ้งวันเวลาและสถานที่ทาง Website หรือ Email
 16. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเดินทางไป Work & Travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา : ซึ่งอาจจะเดินทางเป็นแบบกลุ่มกับคณะนักศึกษาทีมีนายจ้างเดียวกัน หรืออาจจะเดินทางแบบเดี่ยว
***หมายเหตุ : โครงการ Work & Travel เป็นโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่และตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับนายจ้าง หรือองค์กร หรือภสาพเศรษฐกิจและอื่น ๆ 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!!

 
รายละเอียดการยื่นเอกสาร เพื่อทำเรื่องขอยื่นเอกสารสิทธิ์ DS-2019
 
รายการเอกสาร จำนวน หมายเหตุ
1. Passport เล่มจริง  1 เล่ม  
2. สำเนา Passport หน้าแรก พร้อมหน้าต่ออายุ และหน้าเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) 3 ชุด  
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน, ไม่รับภาพสติ๊กเกอร์) 4 รูป ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น
4. ใบ Transcript ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด  
5. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษาตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ
    พร้อมสำเนาเอกสาร
1 ชุด  
6 .สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา(พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
8. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)  1 ชุด  
9. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด  
10.รายละเอียดและเงื่อนไขการขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการ 1 ชุด พร้อมลายเซ็นต์ของผู้ปกครอง
   หากท่านต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,000.-บาท ได้ทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการในทุกกรณี เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านเอกสาร ระบบฐานข้อมูล การติดต่อกับตัวแทนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การจองสถานที่เข้าร่วมโครงการ และ อื่น ๆ เพราะฉะนั้นก่อนการชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความมั่นใจ เข้าใจ และ รับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 
เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา
 
รายการเอกสาร จำนวน หมายเหตุ
1. จดหมายรับรองสถานภาพทางการเงินของผู้ปกครอง ฉบับภาษาอังกฤษ
    
(เป็นเอกสารตัวจริงที่ขอจากธนาคาร) 
หรือ Statement ตัวจริงย้อนหลัง
   6 เดือน
1 ชุด
ค่าธรรมเนียมธนาคารประมาณ
100 บาท
2. สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง 1 ชุด นำไปวันสัมภาษณ์ที่สถานทูต
3 .เอกสารแสดงการทำงานของผู้ปกครอง เช่น ใบรับรองจากบริษัท,
    ทะเบียนการค้า
1 ชุด  
4. ใบ Transcript ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด ขอใหม่
5. ใบรับรองสภานภาพนักศึกษา ตัวจริง ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมถ่ายสำเนา
    เอกสาร
1 ชุด ขอใหม่
6. หนังสือรับรองการเดินทางกลับจากผู้ปกครอง 1 ชุด ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำให้

หมายเหตุ: 1.การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า และค่าบริการต่าง ๆ ที่สถานทูตกำหนด ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
               2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองตั๋วเครื่องบินเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมโครงการในการเดินทาง


***หมายเหตุ: โครงการ Work and Travel เป็นโครงการฝึกประสบการณ์ระยะสั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ และตำแหน่งงาน  ขึ้นอยู่กับนายจ้าง หรือองค์กร หรือสภาพเศรษฐกิจ และ อื่น ๆ


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!!
 
 


 

 
 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.