Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ติดตามทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 14 เร็วๆ นี้
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Work & Travel     คำถามที่พบบ่อยในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ( จากเว็บไซต์ ของสถานทูตอเมริกัน ในประเทศไทย)     Fee     Job & Location     ค่าธรรมเนียมโครงการ     การขอคืนค่าโครงการ     ประเมินความพร้อมตนเองก่อนสมัคร     สมัครออนไลน์     ภาพประทับใจ   

ปิดรับสมัคร!!!

 
ค่าธรรมเนียมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ควรทราบ
ลำดับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวนเงิน(บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1 - ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ (งวดที่ 1) 6,000
- ค่ายื่นเอกสารให้กับองค์กรต่างประเทศพิจารณาเพื่อยื่นขอเอกสาร DS – 2019
- การจัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA
- ค่าลงทะเบียนจองวันสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำบริการ และช่วยเหลือในการเตรียมยื่นเอกสารขอวีซ่า ประเภท J-1
- ค่าจัดการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และกฎระเบียบของโครงการ
- การบริการช่วยเหลือเรื่อง Tax Refund หลักจากสิ้นสุดโครงการ
-
-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ค่าสอบวัดระดับภาษา
2 - ค่ายืนยันเข้าร่วมโครงการ (งวดที่ 2)
 
10,000
- ค่าเข้าร่วมโครงการและจองงาน
- ค่าส่งเอกสารด่วนข้ามประเทศ
- ค่าดำเนินการ ประสานงานระหว่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์ DS2019
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดโครงการ โดยบริษัทประกันของประเทศ สหรัฐอเมริกา (SITE)
- ค่าจัดหาสถานที่ทำงานโดยองค์กรต่างประเทศ (Placement Fee) ค่าดำเนินการจัดหาที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา (ยังไม่รวมค่าที่พัก)
3 - ชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ (งวดที่ 3)
63,900
 
4 ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่า (J-1) 
และ ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศอเมริกา (Sevis fee)
9,500
1,200
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสถานฑูตอเมริกา รวมค่า Pin Code, ค่า ปณ.อีเอ็มเอส
5 - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(โดยประมาณ 30,000 - 50,000บาท) แล้วแต่สายการบินและเส้นทางบิน
3,000
30,000-50,000
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวช่วงแรก สำหรับค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและค่าที่พัก ประมาณ 500 - 1,000 USD
ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมขอ DS-2019 ใหม่ 150 USD ในกรณี DS-2019 หาย

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม
 
รอบที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ  6,000.-บาท 
รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ 73,900.-บาท เพื่อยื่นเอกสารให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณาเอกสาร DS – 2019 หรือชำระหลังจากผ่านการสัมภาษณ์กับทางนายจ้าง
รอบที่ 3 ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศอเมริกา (Sevis fee) 1,200.- บาท 
และ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่า (J-1) 9,500.-บาท จะเรียกเก็บก่อนการยื่นวีซ่า ระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี 
ค่าประกันที่พัก จะแจ้งจำนวนที่แน่นอนให้ทราบภายหลัง ตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี
ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 3,000.-บาท ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม ของทุกปี
ชำระค่าตั๋วเครื่องบินภายใน 7 วันหลังจากผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า กับทางสถานฑูตอเมริกา เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : การชำระเงินต้องชำระภายใน 7 วัน หลังจากที่มีการสัมภาษณ์กับนายจ้าง หรือองค์กรระหว่างประเทศ หากนักศึกษา ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรอบที่ 2 ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะ สละสิทธ์ในการเข้าร่วมโครงการทันที 
 
สามารถชำระค่าโครงการ  Work & Travel  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ 4 วิธี ดังนี้.-
1. ชำระด้วยฺระบบ Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

วิธีนี้เหมาะสมหรับนักศึกษาต่างจังหวัด เพราะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม Online ทาง Worantex  Education เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม Online แทน สามารถ Print Bill Payment ไปชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

 Download แบบฟอร์ม Worantex SCB Bill Payment ได้ที่นี่  
2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่ เข้าบัญชีกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ดังนี้.-
นายคณิต ต้นโพธิ์ 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )
  เลขที่บัญชี 283-2-00013-9
  สาขาย่อย มศว. องครักษ์ (ประเภทบัญชี ออมทรัพย์)
นายคณิต ต้นโพธิ์
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  เลขที่บัญชี 009-0-20-88-77
  สาขาย่อยเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง(ประเภทบัญชี ออมทรัพย์)
นายคณิต ต้นโพธิ์
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
  ลขที่บัญชี 736-2-61-11-77
  สาขาย่อยถนนรามคำแหง (ประเภทบัญชีออมทรัพย์)
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต เจ้าของบัตรต้องมาชำระด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทฯ

4. ชำระด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์  ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลขที่ Invoice ใส่ในช่องด่านล่าง เข้าสู่ระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ออนไลน์ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.