Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
เกียวกับโครงการ Work & Travel in USA
หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวหรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้นนักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน
               โดยบริษัทฯ
 และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

               โครงการ Summer Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกันโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาและต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน(J–1)เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 
ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

·          ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม (ภาคปกติ)

·          ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม (ภาคนานาชาติ)

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ

·        ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

·        ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ในระหว่างที่ทำงานและดำเนินชีวิต

·        ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในระบบอเมริกัน จากประสบการณ์ในช่วงเวลาทำงาน

·        เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

·        รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในระหว่างฝึกงาน


รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

·        มีสถานภาพโสด และมีสัญชาติไทย

·        อายุระหว่าง 18 - 28 ปี

·    มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 หรือ ระดับปริญญาโท ( ในระหว่างเข้าร่วม  โครงการยังคงมีสถานภาพเป็นนักศึกษา )

·        มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

·        มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

·        มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก

·        สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

 ข้อมูลสถานที่ทำงาน

สำหรับสถานที่ทำงานที่นิยมเปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงาน บริการ ที่ทำการเป็นฤดูกาล งานที่มีลักษณะลำลอง (Casual job ) หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาทำงานเป็นการชั่วคราว (Seasonal service job) เช่น งานในสวนสนุก (Theme park) อุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ(National park) สถานที่พักผ่อน (Resort) โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Merchandiser) โดยตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่ทำงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป อาทิ เช่น

      ·        งานในสวนสนุก (Theme park) ได้แก่ Food Service / Game Operator / Ride Operator / Merchandise / Ground Area Host & Hostess (พนักงานทำความสะอาด)

 

    ·          งานในอุทยาน หรือ วนอุทยาน หรือ สวนสาธารณะ (National park) สถานที่พักผ่อน (Resort) โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Merchandiser) เป็นงานในสายการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เช่น Front Desk / Food Service / Merchandise/ House Keeping / Kitchen / Server

 

 

 

 

 

   ·             งานในร้านอาหาร (Fast Food / Food Plaza / Restaurants) มักได้รับตำแหน่งเป็น Crew staff บางสถานที่ทำงานอาจจะจัดตำแหน่งงานและแจ้งให้นักศึกษาทราบได้เลยเมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่บางสถานที่ทำงานจะแจ้งตำแหน่งงานให้นักศึกษาเมื่อเดินทางไปถึง และหลังจากที่เข้าสัมภาษณ์กับหัวหน้างาน(Supervisor) อีกครั้งหรืออาจมีการคัดเลือกซ้ำอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่

 


ลักษณะที่พักอาศัย

 

 

นายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนักศึกษา ซึ่งที่พักมีหลากหลายประเภทให้เลือก อาทิ เช่น Apartment, Share House, Home Stay, Dormitory โดยที่นักศึกษาจะชำระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งมักจะเป็นราคาที่ถูกกว่าปกติ              


สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการ
 Work & Travel program in USA

 ค่าตอบแทนในการทำงาน USD 6 – USD 10 ต่อชั่วโมง ไม่รวมค่าล่วงเวลา , ทิป , ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน และข้อตกลงของนายจ้าง ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำงานอย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน สิ่งสำคัญที่สุดคือได้รับประสบการณ์จริง จากการทำงานจริง ที่อยู่นอกเหนือจากในห้องเรียน ได้เรียนรู้วิธีกลยุทธ์ และระบบการทำงานจริงนักศึกษายังจะได้รับ Certificate จากองค์กรต่างประเทศ และยังได้ท่องเที่ยวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 
ข้อเสนอแนะในการที่จะเข้าร่วมโครงการให้ประสบความสำเร็จ

-                    มองทุกอย่างในเชิงบวก

-                    ให้โอกาสกับตัวเองในยามที่เรารู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ หรือล้มเหลว

-                    พยายามไม่ปลีกตัวจากชาวอเมริกันที่เป็นเพื่อน ผู้ร่วมงาน หัวหน้าหรือนายจ้างของทางนักศึกษา พยายามสนุกสนานในการปรับตัวในการทำงาน และแก้ไขปัญหา ที่สำคัญที่สุดคือ ระลึกถึงจุดประสงค์ของนักศึกษาที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกา

-                    เปิดใจให้กว้าง และเป็นมิตรกับคนอื่นๆ และคนอื่นก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบเดียวกันให้นักศึกษา

-                    รักษาการณ์มีอารมณ์ขัน และใจกว้าง ระลึกว่าประสบการณ์ที่ไม่ปกติที่สุด ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิง และจะทำให้นักศึกษามีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆ และทางครอบครัวได้หัวเราะ


 เอกสารสำคัญ

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อเข้าร่วมโครงการ Work and Travel and Internship/Training

 
1.หนังสือเดินทาง PASSPORT

                หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญในการเดินทาง ที่ออกโดยกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานได้อีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

                หนังสือเดินทางมีความสำคัญอย่างมากเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ หรือระหว่างที่พักอยู่ต่างประเทศเพราะถือเป็นบัตรประจำตัวที่สำคัญที่สุด ซึ่งนักศึกษาควรพกติดตัวตลอดเวลา หรือจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและเก็บสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าวิซ่าติดตัวไว้แทนฉบับจริง  หากหนังสือเดินทางหาย นักศึกษาต้องติดต่อสถานฑูตไทยในสหรัฐอเมริกา หรือกงสุลที่ใกล้ที่สุด  เพื่อขอทำเรื่องขอออกเล่มใหม่ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบและดำเนินการพอสมควร แต่เพื่อความสะดวกนักศึกษาควรมีสำเนาไว้เพื่อช่วยให้ภาครัฐตรวจสอบได้เร็วขึ้น

 
2.วีซ่า (VISA)

                วีซ่าเป็นตราประทับที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของแต่ละประเทศ ใช้ประทับลงในหนังสือเดินทาง  เพื่อแสดงให้ทราบว่าเจ้าของหนังสือเดินทางนั้นๆได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่อนุมัติได้

                วีซ่ามีหลายประเภท เช่น วีซ่าประเภทท่องเที่ยว  ประเภทธุรกิจ  และประเภทนักเรียน  เป็นต้น แต่สำหรับในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน ทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา  จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 (exchange visitor)  จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือ  สถานกงสุลอเมริกันประจำประเทศไทย  โดยทั่วไปวีซ่ามีการกำหนดอายุการใช้งาน  และเงื่อนไขของวีซ่าแต่ละฉบับด้วย ดังนั้นนักศึกษาที่ได้รับวีซ่าควรศึกษาและทำความเข้าใจกับวีซ่าที่ตนได้รับ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศที่เราไปเยือน

 
3.ตั๋วเครื่องบิน

                เนื่องจากตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นไปจะไม่มีการออกตั๋วเครื่องบินเป็นแบบตั๋วกระดาษอีกต่อไปแล้วซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสายการบินกว่า 30 สายการบินทั่วโลกสามารถออกตั๋วเครื่องบิน E-Ticketing ได้แล้ว

                E-Ticket หรือ  Electronic Ticket คือตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆได้พัฒนาให้บริการแก่ลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเดินทาง คือ  นักศึกษาสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องถือตั๋วเครื่องบิน เพราะนักศึกษาจะได้รับเอกสารยืนยันผ่านทาง e-mail ซึ่งนักศึกษาสามารถ print เอกสารดังกล่าวและนำไปทำการ check-in ได้เหมือนตั๋วเครื่องบินปกติ เพราะข้อมูลการซื้อE-Ticket ของนักศึกษาได้ถูกบันทึกอยู่ในระบบสำรองที่นั่งและระบบ check-in ของสายการบินนั้นเรียบร้อยแล้ว  และอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะได้รับคือ ราคาที่ถูกกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบินแบบปกติ เพราะสายการบินต่างๆใช้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าทำให้ราคาของ E-Ticket ถูกกว่า

                นักศึกษาที่จะเดินทางท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเพราะอาจเกิดความยุ่งยาก  จากการที่เที่ยวบินเต็ม  การหาที่พัก  การเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันสายการบินส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนการเดินทางด้วย

 
4.แบบฟอร์ม DS-2019

                DS-2019  เป็นเอกสารสำคัญของทางรัฐบาลที่อนุญาตให้องค์กรแลกเปลี่ยนออกให้กับนักศึกษาผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ  แบบฟอร์ม DS-2019 นี้เป็นเอกสารที่จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1 และเมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว  เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจะนำสำเนา DS-2019 ใส่ซองปิดผนึกและเย็บเข้ากับหนังสือเดินทาง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานำไปบันทึกเมื่อนักศึกษาเดินทางเข้าประเทศ  ห้ามมิให้นักศึกษาแกะซองโดยเด็ดขาด

                DS-2019 นี้มีความสำคัญมาก  เพราะนักศึกษาจำเป็นต้องใช้เอกสาร  DS-2019 ควบคู่กับวีซ่า J-1 ของนักศึกษาในการดำเนินการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการกรอกเอกสารในวันเริ่มต้นงานการสมัครงานที่สอง  การกรอกใบขอหมายเลข  Social  Security หรือการเข้าออกประเทศแทบจะกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มี DS-2019 แล้วนักศึกษาจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย ดังนั้นนักศึกษาต้องระมัดระวังมิให้เกิดการสูญหายเป็นอันขาด เพราะหนังสือเดินทางและวีซ่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนของนักศึกษา แต่ DS-2019 จะบ่งบอกถึงสภาพนักศึกษา  ซึ่งสองสิ่งนี้จะต้องใช้ควบคู่กัน  นักศึกษาจึงจะได้รับสิทธิในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จะทำให้นักศึกษาสมัครงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากนี้  DS-2019 ยังกำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

 
5.SEVIS FEE

                SEVIS เป็นคำย่อที่มาจากชื่อเต็มว่า  Student and Exchange Visitor Information System  ซึ่งเป็นระบบที่รัฐบาลอเมริกันเพิ่งเริ่มนำมาใช้ในปี 2003 เพื่อบันทึกข้อมูลของนักศึกษาต่างชาติ  และนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบบนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีการส่งต่อข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาถึงกันระหว่างสถานศึกษาองค์กรแลกเปลี่ยนและรัฐบาลโดยระบบนี้เองกำหนดให้นักศึกษาจะต้องรายงานให้องค์แลกเปลี่ยน(หรือสถาบันการศึกษา)ทราบเสมอถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆของนักศึกษา  ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา  นักศึกษาต้องรายงานตัวในระบบ SEVIS ภายใน 20 วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศ  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ นักศึกษาต้องแจ้งให้องค์กรทราบภายใน 10 วัน นับจากวันที่ย้ายที่อยู่   การดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนจะทำให้ข้อมูลในระบบของนักศึกษาถูกต้อง  แต่หากนักศึกษาไม่รายงานตัวไม่แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนงานกับองค์กรแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจถูกให้ออกจากโครงการได้

                ระบบ SEVIS นี้ทำให้รัฐบาลอเมริกันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจักทำและบำรุงรักษารัฐบาลจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียม SEVIS กับนักเรียน  นักศึกษาต่างชาติทุกคนโดยมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 35 เหรียญ ถึง 100 เหรียญ แล้วแต่โครงการที่นักศึกษาเข้าร่วม ค่าธรรมเนียมนี้ต้องชำระก่อนการยื่นขอวีซ่า  และไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
<< BACK
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.