Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
ข้อมูลการยื่นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา
 
ประเภทของวีซ่าแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยคือ
 1. B-1 เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เพื่อปรึกษากับผู้ร่วมธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจต่างๆ
 2. B-2 เพื่อการท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติ เยี่ยมสถาปัตยกรรมและอารยะธรรมของอเมริกา รวมถึงการท่องเที่ยวเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ หรือเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
 
วีซ่าที่ได้รับ (B-1/B-2) มีอายุ 10 ปี แต่สามารถอยู่อเมริกาได้นานเพียง 6 เดือน เมื่อเดินทางเข้าอเมริกาในแต่ละครั้ง  ผู้สมัครวีซ่า B1/B-2 มีหน้าที่จะต้องแสดงให้สถานทูตเห็นว่า ตนจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อระยะเวลาของวีซ่าสิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งภาระการพิสูจน์ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครวีซ่า ผู้ที่ได้รับวีซ่า B-2 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ตอนกรอกฟอร์มทำวีซ่า DS-160 ผู้สมัครจะต้องเลือกให้ถูกต้องเสียก่อนว่าตนต้องการเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร หากเลือกผิดก็อาจจะถูกปฏิเสธเมื่อถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์วีซ่าได้

 
วีซ่าประเทศ อัตราค่าบริการ / เล่ม
สหรัฐอเมริกา 8,500 บาท

 
วิธีการสมัคร
ขั้นตอนที่ 1
กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160)
 
ขั้นตอนที่ 2
ชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 
ขั้นตอนที่ 3
ทำการนัดสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการทำนัดสัมภาษณ์
 • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
 • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน
 • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160
ขั้นตอนที่ 4
ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ ท่านต้องนำใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยัน DS-160 ของท่าน รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งใบ หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมดและใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริงมาด้วย คำร้องที่ไม่มีเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport)
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดิน ทางเล่มเก่ากรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
 
2. รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3. หลักฐานการทำงาน
 • เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
 • เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับ จากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 • นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 • กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงานพร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน
 
4. หลักฐานการเงิน
4.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทางถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชีโดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงิน ในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน
*ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนสำเนาสมุดเงินฝาก*
**สถานทูต ไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้กองทุน และ สลากออมสิน**
4.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า-เล่มใหม่)
4.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ (พร้อมเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส)
 
5. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยิน ยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ หน้าพาสปอร์ต บิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใครมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัดพรอ้มแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 
6. เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 
7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดตเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
 
หากผู้สมัครมีสปอนเซอร์ เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมทางฝั่งสปอนเซอร์ ได้แก่
 1. สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลายเซ็นของสปอนเซอร์
 2. หนังสือรับรองจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ที่สปอนเซอร์มีเงินฝาก โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของสปอนเซอร์ดังต่อไปนี้
 • วันที่เปิดบัญชี, จำนวนเงินฝากทั้งหมดสำหรับปีที่ผ่านมา, ยอดเงินปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองจากนายจ้างของสปอนเซอร์ โดยมีการระบุข้อมูลของผู้สปอนเซอร์ คือ วันที่และลักษณะของการจ้างงาน, เงินเดือนที่จ่าย, ระบุว่าเป็นการจ้างงานแบบ Full time หรือ Part time
ทั้งนี้ ให้พึงระลึกว่า สุดท้ายแล้วทางสถานทูตจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก แม้ว่าคุณจะมีสปอนเซอร์ที่ร่ำรวยเพียงใดก็ตาม
 
** รายการเอกสารอย่างอื่นที่อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบการทำใบสมัคร :
 • หนังสือชี้แจ้งหรือจดหมายเชิญที่มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปอเมริกา
 • รายละเอียดความตั้งใจของคุณที่จะเดินทางกลับออกมาจากสหรัฐอเมริกาหลังจากการเดินทาง
 • ความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการเดินทาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอย่างอื่น
 • หลักฐานการจ้างงาน และ/หรือความผูกพันในครอบครัวของคุณ ที่จะแสดงให้ทางสถานทูตเห็นว่าคุณมีความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่สิ้นสุดการท่องเที่ยวหรือทำธุระแล้ว นอกจากนี้หากตัวคุณเองไม่สามารถแสดงจำนวนเงินที่คุณมีให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทางของคุณ คุณอาจแสดงหลักฐานว่าบุคคลอื่นหรือว่าใครจะช่วยคุณออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
 
<< ย้อนกลับ
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.