Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ติดตามทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 14 เร็วๆ นี้
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
เอกสารการยื่นขอวีซ่านักเรียน
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า Study permit. CANADA
 นักเรียนที่ตั้งใจจะไปศึกษาที่ประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะต้องสมัครเพื่อขอ “ Study Permit ” ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา โดยที่ “ Study Permit ” นี้จะเป็นใบที่อนุญาตให้นักเรียนสามารถศึกษาในประเทศแคนาดาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองได้

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้ ;

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนจะอยู่ที่ประเทศแคนาดาและสำเนาหน้าพาสปอร์ต
     1 ชุด

2. กรอกแบบฟอร์ม “ Application for a Study Permit ” ให้ครบถ้วน

3. กรอกแบบฟอร์ม “ Family Composition Information ” ให้ครบถ้วน

4. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) passport size จำนวน 4 รูป

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า 4,000 Cashier’s Cheque สั่งจ่าย “Canadian Embassy”) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอ 
     วีซ่านี้จะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

6. หนังสือตอบรับฉบับจริง (Original) จากสถานศึกษาในประเทศแคนาดา และสำเนา 1 ชุด ระบุ
     • ชื่อเต็ม และที่อยู่ของนักเรียน
     • วันเดือนปีเกิดของนักเรียน
     • หลักสูตรที่ลงทะเบียน
     • วันเริ่มเรียนและวันสิ้นสุดคอร์ส

7. สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะไปศึกษา ณ มณฑลควิเบค (Quebec) ต้องยื่น “Certificated d’ acceptation” (Quebec
    Certificate of Acceptance or CAQ) ที่ออกให้โดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของมณฑลควิเบค
     (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI)

8. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร และสำเนา 1 ชุด

9. หลักฐานด้านการเงิน ได้แก่ 
• Bank statement และ/ หรือสมุดเงินฝากของผู้สนับสนุนด้านการเงินที่มีบันทึกการฝาก-ถอนย้อนหลังในระยะเวลา
   12 เดือน 
• จดหมายจากนายจ้างของผู้สนับสนุนด้านการเงิน ที่ระบุเงินเดือน หรือใบจดทะเบียนการค้าของธุรกิจของผู้สนับ 
สนุนด้านการเงิน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 
• หลักฐานแสดงการได้รับทุนการศึกษาที่ระบุจำนวนเงิน ลักษณะของทุนและเงื่อนไขของการได้รับทุน

10. นักเรียนที่ต้องการไปศึกษาในระยะเวลามากกว่า 6 เดือนต้องไปตรวจโรค (Medical Examination) ด้วย

11. นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปต้องยื่นใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้องยื่นคำร้องขอตรวจสอบ  
ประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน

12. นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

• แบบฟอร์ม “ Custodianship Declaration ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
ในประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ซึ่งยืนยันชื่อของผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดา และเป็นการยืนยันว่าผู้
ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดาจะเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินใดๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น ในกรณีที่
นักเรียนต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์โดยเร่งด่วน หรือในกรณีที่ผู้ปกครองต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้โดยตรง 


• แบบฟอร์ม “ Custodianship Declaration ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยผู้ปกครองนักเรียนในประเทศแคนาดา
ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เปรียบเหมือนบิดา-มารดาของนักเรียนในยามฉุกเฉิน 
• แบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก : www.cic.gc.ca/english/study/study-forms.html
* ควรยื่นขอวีซ่านักเรียนก่อนคอร์สเริ่ม 12 สัปดาห์ 
* ต้องกรอกใบสมัครขอวีซ่าให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนด้วย มิฉะนั้นทาง
เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับเรื่องการยื่นขอวีซ่าของท่านได้ 
* ไม่สามารถรับรองได้ว่าวีซ่านักเรียนของท่านจะผ่านการพิจารณา ถึงแม้ว่าท่านจะได้ยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่กรอก
ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาอย่างครบถ้วน พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นขอ 
วีซ่าแล้ว 
  
* สามารถยื่นวีซ่าได้ที่แผนก Immigration สถานฑูต แคนาดา ได้ตั้งแต่เวลา 08:00-10:00 น. ในวันจันทร์-พฤหัสบดี
แผนกวีซ่า สถานฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย :
Immigration Section, Canadian Embassy
15th Floor, Abdulrahim Place, 990 Rama IV Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : 02 636-0540 ax : 02 636-0561
<< ย้อนกลับ
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.