Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
ข้อมูลการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี
 
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทำการยื่นวีซ่า แสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
 
วีซ่าประเทศ อัตราค่าบริการ / เล่ม
อิตาลี 5,600 บาท1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
กลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น)
 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยได้รับ เท่านั้น ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส

 
3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า : หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 • กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนโดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ
** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **
 
4. หลักฐานการเงิน
สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
**ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า **
*** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ***

5. เอกสารส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 
6.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทำหนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค้าเขียนหรือพิมพ์ขึ้นเอง)
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)
6.3 ในกรณีพ่อหรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ให้ขอหนังสือปกครองบุตรจากเขตหรืออำเภอและจะต้องเป็นหนังสือที่มีการสืบพยานและหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
6.4 ท่านจะต้องนำหนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข้อ 6.2 หรือ หนังสือปกครองบุตรเป็นสำเนาจากข้อ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมายื่น มิเช่นนั้นทางศูนย์รับยื่น vfs จะไม่รับยื่นเอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียค่าใช้จ่าย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใช้ได้หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์ก่อนนำไปประทับตรากงสุล มิเช่นนั้นท่านอาจจะต้องไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อไปทำเอกสารใหม่อีกรอบ หากเอกสารที่ท่านทำมาแล้วนั้นกลายเป็นเอกสารที่ใช้ยื่นไม่ได้
 
***โปรดอ่าน ก่อนที่ท่านจะไปทำหนังสือยินยอมจากเขตหรืออำเภอให้บุตรของท่าน***
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม และระบุว่าให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม และระบุว่าให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี passport ***
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) หากพ่อหรือแม่มีวีซ่าเชงเก้นอยุ่แล้วและไม่ได้ยื่นวีซ่าพร้อมลูก ให้ทำจดหมายชี้แจงภาษาอังกฤษ อธิบายว่ามีวีซ่าเชงเก้นของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่านั้นมาแนบด้วย
ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ
แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
 
หมายเหตุ
เอกสารภาษาไทยทุกฉบับ ต้องแปลเป็นอังกฤษพร้อมรับรองการแปลโดยมีชื่อนามสกุล/บริษัทที่แปลด้วย .
•การยื่นวีซ่าเยอรมัน ลูกค้าจำเป็นต้องมายื่นด้วยตนเอง โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตลอดการยื่น
•กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 500 บาท ตั๋วเครื่องบิน 500 บาท
•แปลเอกสาร ฉบับละ 400 บาท กรณีมีเอกสารเพิ่มเติมพิเศษ
•ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานทูต
•ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
 
 

 
<< ย้อนกลับ
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.