Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 12 ปี 2023-2024 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2022 ทางออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
ข้อมูลการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
วีซ่าออสเตรเลีย (AUSTRALIA)
วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องขอวีซ่าออสเตรเลียก่อนการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยเป็นจำนวนมากที่ขอวีซ่าออสเตรเลียทั้งเพื่อการศึกษา การทำงาน การท่องเที่ยว และการขอวีซ่าในลักษณะ Work and Holiday ที่เปิดโอกาสให้ทำงานในออสเตรเลียเป็นการชั่วคราวพร้อมกับการท่องเที่ยว ซึ่งการขอวีซ่าออสเตรเลียทุกประเภทมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (จะแตกต่างบ้างในด้านของหลักฐานแสดงจุดประสงค์ในการขอวีซ่า) โดยเราจะขอเน้นข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก
 
ระยะเวลาพิจารณาสถานทูต : 15 วันทำการ (โดยประมาณ) ในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ลูกค้าจำเป็นต้องเป็นผู้ยื่นและแสกนนิ้วมือด้วยตนเองเท่านั้น โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่เตรียมการ และ ดูแลตลอดการยื่นค่ะ
 
วีซ่าประเทศ อัตราค่าบริการ/ เล่ม
ออสเตรเลีย 7,800 บาท

เอกสารขอวีซ่าออสเตรเลีย
เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ ต้องมีอายุเหลืออีกอยางน้อย 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น แและหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)  
*ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย
**กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่า (เล่มก่อนหน้าเล่มปัจจุบัน) ชำรุด/เสียหายอย่างหนัก สูญหาย หรือถูกขโมย จะต้องแนบใบแจ้งความที่ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวแนบมาในเอกสารสมัครวีซ่าด้วย


2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว หน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เย็บกระดาษ หรือเปื้อนน้ำหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด์) และต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม

4. หลักฐานส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้สำเนาใบสูติบัตร ( พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ )

5. หลักฐานการทำงาน 
 • เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) หากยื่นเอกสารภาษาไทย จำเป็นต้องแนบมาพร้อมกับเอกสารแปลจากสำนักแปลที่ได้รับอนุญาต
 • กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • เป็นพนักงาน หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัทให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือนเอกสารรับรองตัวจริงจากนายจ้างหรือบริษัทต้องแสดงวันที่ออกจดหมายเงินเดือน ระยะเวลาที่จะไปอยู่ที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นจุดประสงค์การเดินทาง ประโยคที่แสดงว่านายจ้างหรือบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเดินทางและรับรองว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับมาพร้อมมีตราประทับบริษัทและลายเซ็นจากผู้จัดการด้วยทุกครั้ง (ชื่อผู้จัดการหรือผู้รับรองควรที่จะพิมพ์ทุกครั้ง) (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 • นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
6. หลักฐานการเงิน
    6.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้  BANK CERTIFICATE และ BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น STATEMENT ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า (ก่อน ยื่นวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครั้ง)
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
    6.2 กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า - เล่มใหม่)
    6.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องมีเอกสารการเงินของผู้เดินทางเอง และ เพิ่มหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้สำเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณายื่นขอจากธนาคาร ในกรณีที่มีการออกค่าใช้จ่ายให้กัน จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ SPONSOR LETTER ( ต้องเป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปลภาษาอังกฤษ

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( TICKET RESERVATION ) จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่าน(ไม่แนะนําให้ผ้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ)

8. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (HOTEL BOOKING ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นรวมถึงต้องระบุชื่อของผู้สมัครทุกท่านในที่ที่พักให้ชัดเจนเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ (ไม่แนะนําให้ผ้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ)

9. ในกรณี มีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาว AUSTRIA ให้ผู้สมัคร แสดง CODE เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )

10. กรณีผู้เดินทางเป็นผู้อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู เช่น ภรรยาที่ไม่ได้ทำงานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรือผู้เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย

11. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี
11.1. หากผู้สมัครเดินทางด้วยกันกับ พ่อและแม่ ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทยจำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11.2. ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น ) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้ เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน **พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**
11.3. หากผู้สมัครเดินทางคนเดียวหรือบุคคลที่สาม ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ) หนังสือยินยอมจากพ่อและแม่ให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่าอนุญาตให้ เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน **พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**
11.4. กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต : ใบมรณะบัตร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 11.5. กรณีอำนาจการปกครองบุตรฝ่ายใดฝ่ายนึง ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
- ใบสำเนาบันทึกอย่างละเอียด โดยระบุว่าบุตรอยู่ในอำนาจการปกครองของใคร
- ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอำเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น) หรือใบฟ้องหย่าผู้ใช้อำนาจจากศาล 
**พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น**
11.6. กรณีมีบุตรบุญธรรม : ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
(สำเนาภาษาไทย 1 ชุด พร้อมตัวแปลโดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จำป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จากทางอำเภอ/เขต **พร้อมแปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ เท่านั้น**  ถ้าเอกสารมิใช้เอกสารออกจากประเทศไทยจะต้องได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ

12. เอกสารแพลนการท่องเที่ยว
ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
 
กฎระเบียบรูปถ่าย วีซ่า
 • ขนาด 3.5x4.5 cm หรือ 2 นิ้ว
 • พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
 • แต่งกายสุภาพ เสื้อสีอะไรก็ได้ ห้ามชุดราชการ/นักเรียน
 • หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน
 • ผมทัดหู ไม่บดบังใบหน้า และ คิ้ว (แนะนำรวบผม)
 • ลูกค้ามุสลิมเปิดใบหน้าชัดเจน (คลุมผ้าได้)
กรณีมีเด็กต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่ได้เดินทางพร้อมพ่อและแม่ หรือ ท่านใดท่านหนึ่ง 
 • หนังสือยินยอมจากเขต ฉบับภาษาอังกฤษ
 • สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล พ่อ-แม่-ลูก (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)
 • จดหมายรับรองการศึกษา
 
หมายเหตุ
เอกสารภาษาไทยทุกฉบับ ต้องแปลเป็นอังกฤษพร้อมรับรองการแปลโดยมีชื่อนามสกุล/บริษัทที่แปลด้วยนะคะ
 • การยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ลูกค้าจำเป็นต้องมายื่นด้วยตนเอง โดยทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตลอดการยื่น
 • กรณีต้องการเฉพาะ Booking โรงแรม ฉบับละ 300 บาท ตั๋วเครื่องบิน 300 บาท
 • แปลเอกสาร ฉบับละ 300 บาท กรณีมีเอกสารเพิ่มเติมพิเศษ
 • ราคาค่าดำเนินการที่แจ้งด้านบนนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสถานทูต
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในเรียกคืนค่าดำเนินการได้กรณีไม่ต้องการยื่นแล้ว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ยืน หรือสามารถเลือกยื่นได้ตามช่วงเวลาที่สะดวกโดยไม่มีกำหนด
<< ย้อนกลับ
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
๏ฟฝอนุญาต๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11/05836 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝิก๏ฟฝรท๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ(TTAA) ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 929 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝึก๏ฟฝานานาชาต๏ฟฝ
 ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2022 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.