Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 12 ปี 2023-2024 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2022 ทางออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนาดา AYP รุ่นที่ 12   ประกาศสอบชิงทุน นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา-แคนานาดา รุ่นที่ 12 ประจำปี 2023-2024  
  สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่น AYP   การสมัคร และการชำระค่าสมัคร   ขั้นตอนการสมัครสอบชิงทุน   สถานที่สอบชิงทุน   การชำระค่าสมัครสอบชิงทุน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP   รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 11 ปี 2565-2566  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)   รุ่นที่ 10 (ปี 2021-2022)   รุ่นที่ 11(ปี 2022 - 2023)  
ทำความรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

นักเรียนแลกเปลี่ยน คือ นักเรียนที่มีอายุ 15-18.5 ปี (แล้วแต่โครงการ) ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(Grade 10 – 12)  ต้องการที่จะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมที่ต่างประเทศ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม ของต่างชาติ โดยจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน และถูกคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศที่จัดทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส และเยอรมัน เป็นต้น 

นักเรียนแลกเปลี่ยนมีหน้าที่เผยแผ่ หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยนักเรียนจะได้ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปภัมถ์หรือที่เรียกกันว่า Host Family โดย  Host Family นี้ จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปเลี้ยงดูตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศนั้น   Host Family จะเป็นผู้จัดเตรียมอาหาร(มื้อเช้า และเย็น) และเป็นผู้ปกครองนักเรียนตลอดระยะเวลาในโครงการ องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนรัฐบาล ประเทศนั้นๆ จะเป็นผู้จัดหาครอบครัว Host Family ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และดูแล้วว่าครอบครัวนี้จะสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยทีองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะนำข้อมูลนักเรียน พร้อมกับสัมภาษณ์นักเรียน ให้นักเรียนแนะนำตัวเองด้วยการเขียนเรียงความ เพื่อประเมินทัศนคติ และประเมินด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้จัดหา Host Family ที่เหมาะสม ให้กับนักเรียนต่อไป โดยจะเลือกครอบครัว Host Family ที่น่าจะเข้ากับนักเรียนได้ดี อาทิ มีความชอบในสิ่งต่างๆ เหมือนๆ  กัน ทั้งนี้ ฝ่ายครอบครัว Host Family จะเป็นฝ่ายเลือกนักเรียน นอกจากนี้ องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โรงเรียนมักจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน Host Family มากนัก สามารถเดินไปโรงเรียน, ปั่นจักรยาน, ใช้บริการรถโรงเรียน School Bus, รถสาธารณะประจำทาง หรือ  Host Family เป็นผู้เดินทางไปรับ-ส่ง นักเรียน เอง

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน หรือจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงบางส่วน แล้วแต่กรณี ทำให้การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ใช้เงินทุนส่วนตัวของครอบครัวนักเรียนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศโดยตรง นักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการนี้ จึงมักจะเรียกว่า "นักเรียนทุนแลกเปลื่ยน"

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วม โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 
 • อายุ 15 ปีบริบรูณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถแสดงผลการเรียน (Transcript) 3 ปีย้อนหลังได้
 • มีความประพฤติดี, มีทัศนคติที่ดี, มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพจิตที่ดี, สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
 • มีผลการสอบตามเกณฑ์ที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนดไว้  
ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มีค่าโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ อาทิ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกามีค่าโครงการประมาณ 400,000.-บาท ขึ้นไป

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • โดยส่วนใหญ่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มักจะมีทุนให้กับนักเรียนที่เดินทาไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมูลค่าทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรต่างประเทศ และแตกต่างกันไปตามโครงการเเต่ละประเทศ
 • ทุนนักเรีนแลกเปลี่ยน มีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนสมทบ หรือทุนค่าตั๋วเครื่องบิน ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

รายละเอียด ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 ปี 2563-2564  

         

ทำความรู้จักกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (AYP)  

 

สอบถามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา

สายด่วน 1 : 086-321-1212
สายด่วน 2 : 062-774-4300

โทร 02-374-1300 ต่อ 220

ID : @weducation
ID : weducation
ID : thaistidentexchange

education@worantex.com

                 

 

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
๏ฟฝอนุญาต๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11/05836 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝิก๏ฟฝรท๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ(TTAA) ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 929 ๏ฟฝาชิก๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝึก๏ฟฝานานาชาต๏ฟฝ
 ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรทุก๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝรด๏ฟฝ๏ฟฝยบัต๏ฟฝ๏ฟฝรดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2022 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.