แคมป์ทัวร์ แคมป์ฟุตบอล-ทัวร์ เกาหลีใต้
สายการบิน Jeju Air หรือเทียบเท่า
ราคา 109,900.-บาท ต่อคน  
กำหนดการ
วันที่ 12-29 ตุลาคม 2023
รายละเอียด