แคมป์ทัวร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563
สายการบิน สาบการบิน โครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ราคา 199,800.- บาท  
กำหนดการ
2 Mar - 18 Apr 2020
รายละเอียด   
โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศอเมริกา 
ประจำปี 2563

( Summer Group Program in USA 2020)

 • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาทุกวิชา โดยมี buddy ชาวต่างชาติ
เป็นพี่เลี้ยงคอยประกบในทุกชั้นเรียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆกล้าแสดงออก
และทำให้มีพัฒนาการ ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้เร็วยิ่งขึ้น
 • เรียนร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน St. Croix ทุกวิชา สัปดาห์ละประมาณ 19 ชั่วโมง
 • ด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ในชั้นเรียน และเรียนรู้ด้านวิชาการในชั้นเรียนปกติ
 • เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้น้องๆได้เพลิดเพลิน และ
ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • เปิดโลกทัศน์จากการไปทัศนศึกษาที่สำคัญต่างๆ ทั้งในรัฐมินนิโซต้า และแคลิฟอร์เนีย
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • แยกห้องพักชาย - หญิง อย่างชัดเจน
 • มีครู และเจ้าหน้าที่ประจำหอพักคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าซัก-รีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต และ ค่าชอปปิ้ง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าอาหารนอกมื้อจากที่กำหนด
 • ค่าเดินทางมาทำวีซ่า ค่าเดินทาง
 • ไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ
รายละเอียดค่าเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าเรียนที่โรงเรียน St. Croix Academy
 • ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน รวมถึงอาหารว่าง (จันทร์-ศุกร์) และ 2 มื้อในวัน (เสาร์-อาทิตย์)
 • กิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรม และอาจมีการสลับกิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
 • ค่าโปรแกรม Exclusive Trip ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
ไกด์นำเที่ยว รถโค๊ช, ที่พัก และอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าที่พัก (โรงเรียนประจำ) ห้องละ 2 และ 3 คน
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และตั๋วภายในประเทศทั้ง 2 รัฐ 
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว และค่าประกันภัยตลอดการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • ค่ากิจกรรมงานเลี้ยงอำลา (Farewell) และรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน